top of page
bright on dark neon background.png

Gizlilik ve Güvenlik

Tüm servisler Reşitpaşa, Tuncay Artun Cd. No:68, 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı NEO TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ORGANİZASYON REKLAMCILIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

 

Üyelik veya ajansımız tarafından sağlanan çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Ajansımız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Gizlilik ve Güvenlik

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KVKK BİLGİLENDİRMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile, veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir.

Biz de işbu KVKK Bilgilendirmesi ile sizlere, KVKK’nın 10. ve 11. maddelerinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve “İlgili Kişinin Hakları” çerçevesinde veri sorumlusu olarak kimliğimizi, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceğini, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebini ve ilgili kişi olarak sizin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızı bildirmekteyiz.

NEO TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ORGANİZASYON REKLAMCILIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatımızla, kişisel verileriniz yürürlükteki yasal mevzuatta belirtilen sınırlar ve amaçlar çerçevesinde işlenme, kaydetme, aktarma, saklama ve paylaşma süreçlerinden geçmektedir.

A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “çerez” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla ve çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle ve yasadan doğan sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplanabilmektedir. İşbu KVKK Bilgilendirmesinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sorunsuz olarak yararlanılması, talep ve şikayetlerin yönetimi ve takibi ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ve ana sözleşmesinde belirtilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde, Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, iştirakleri ve hissedarları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

D. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   

 • KVKK ve ilgili diğer yasal hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
   

 • KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda; kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
   

 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır: kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
   

Kişisel veri sahipleri olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği veya belirleyeceği yöntemlerle Şirket’e iletebileceğiniz gibi, muhasebe@tourismo.com.tr  adresine e-posta göndermek suretiyle de Şirket’e bildirebilirsiniz. Konuyla ilişkili talepleriniz Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK
bottom of page